Gwarancje BFG
Depozyty gromadzone w Limes Banku Spółdzielczym są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1937 z późn.zm.).
Wysokość gwarancji
Gwarancjami BFG objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do 100 000 euro w odniesieniu do każdego deponenta. Jeżeli deponent posiada wspólny rachunek z inną osobą, limit równowartości w złotych 100 000 euro ma zastosowanie do każdego z deponentów oddzielnie.
W przypadku rachunków powierniczych, deponentem jest każdy z powierzających w granicach wynikających z ich udziału w kwocie zgromadzonej na rachunku.
Kto jest deponentem?
Ochronie podlegają środki pieniężne w walucie polskiej i walutach obcych zgromadzone przez następujących deponentów:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
• szkolne kasy oszczędności i pracownicze kasy zapomogowo – pożyczkowe,
• rady rodziców.
Kto nie jest objęty ochroną?
Nie podlegają ochronie depozyty:

 1. Skarbu Państwa,
 2. Narodowego Banku Polskiego,
 3. Banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych, o których mowa w ustawie Prawo Bankowe,
 4. Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej,
 5. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 6. Instytucji finansowych,
 7. Firm inwestycyjnych, o których mowa w art.4 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 i uznanych firm inwestycyjnych z państwa trzeciego,
  o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 25 tego rozporządzenia,
 8. Osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank,
 9. Krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów restrukturyzacji, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 10. Funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
 11. Otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych,
  o których mowa w ustawie dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 12. Jednostek samorządu terytorialnego,
 13. Organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczypospolita Polska oraz państwa trzeciego w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw

Które środki są objęte ochroną?
Ochronie podlegają:
• środki pieniężne zgromadzone przez deponenta na rachunkach bankowych,
• kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu Posiadacza rachunku oraz z tytułu dyspozycji
na wypadek śmierci, wymagalne przed dniem spełnienia gwarancji,
• należności wynikające z bankowych papierów wartościowych, potwierdzone dokumentami imiennymi wystawionymi przez emitenta lub imiennymi świadectwami depozytowymi, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o ile zostały wyemitowane przed dniem 2 lipca 2014 r.
Ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:
• wpłacone tytułem udziałów, wpisowego i wkładów członkowskich do spółdzielni,
• kwoty drobne (suma środków niższa niż równowartość 2,5 euro), jeżeli są one jedynymi środkami deponenta objętymi ochroną gwarancyjną i jeżeli znajdują się one
na rachunkach bankowych, na których w okresie 2 lat przed dniem spełnienia warunku gwarancji nie dokonano obrotów, poza dopisywaniem odsetek lub pobieraniem prowizji lub opłat,
• z tytułu pieniądza elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o usługach płatniczych oraz środki pieniężne otrzymane w zamian za pieniądz elektroniczny, o których mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy.
Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
• wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
• podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych
na wszystkich rachunkach,
• do obliczenia kwoty gwarancji w złotych przyjmuje się kurs średni EUR/PLN z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę środków gwarantowanych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Więcej informacji na stronie: www.bfg.pl